top of page

Litt om «forretningsmuligheten» Seriola Rivoliana (Esmoregal)

I fjor sommer besluttet Nortuna å satse på oppdrett av Seriola Rivoliana som et nytt og spennende forretningsområde. Og selv om man også så utfordringer med å starte opp med en helt ny art, var og er fordelene både flere og betydelige. I denne statusrapporten ønsker vi å gi aksjonærene en grundigere innsikt i forretningsmuligheten som Seriola Rivoliana representerer, inkludert status og fremdriften de siste månedene.


Vi har tidligere skrevet litt om bakgrunnen for beslutningen om å satse på oppdrett av Seriola Rivoliana i tillegg til Bluefin, her er noen linker for mer informasjon:La oss starte med selve forretningscaset Seriola Rivoliana. Hva er det som gjør at arten er spesielt spennende for Nortuna? Kanskje er det nok å se på dette bildet for å få en oversikt over potensialet?

Vokser dobbelt så raskt som laksen

Som illustrert i overstående grafikk, vokser Seriola Rivoliana mer enn dobbelt så raskt som laks, med en estimert tilvekst på nær 5-7 kilo de første leveåret. Videre har denne arten en markedspris som varierer fra omtrent 2 til nesten 3 ganger prisen av laks.

 

Det kan forventes mer enn dobbel biomassevekst og tredoblet salgsverdi for fisken innenfor samme produksjonsperiode som for laks. Dette understreker det betydelige potensialet til arten, som for bare noen sesonger siden, ikke var kjent som en mulig kandidat for tidligfôr for tunfisk.


Legger man til at Nortuna har konsesjon og opsjon på et areal med et antatt produksjonspotensial på mer enn 10% av Norges samlede lakseeksport i 2023 (140.000 tonn/år vs 1.2 millioner tonn eksportert i 2023), så blir dimensjonene ikke noe mindre spennende.


Innsatsfaktorene er selvsagt mange. En av de viktigste for å vurdere forretningsmulighetene for Seriola opp mot laks, er fór. Fôrfaktoren er estimert til å være marginalt høyere enn laks, som regnes å være svært lavt. Yngelproduksjonen er derimot mer krevende, og derfor også mer kostbar enn for laks. Det er flere andre faktorer som også påvirker lønnsomheten, men åpenbart er det at de fleste går i Nortunas favør med oppdrett i sjø og i et lavkostland. Frakt og tilgjengelighet til markedet er også to konkurransefaktorer av betydning. Logistikk vil nok være krevende en stund fremover, men da i særlig grad for leveranser til Cabo Verde, og i mindre grad for eksport. Vi vil relativt raskt nå produksjonsvolumer som gjør det regningssvarende å benytte egne chartrede flyginger fremfor å benytte ordinære rutefly. 

Spennende markedstrender

Makrotrender viser en økende etterspørselen etter Seriola, spesielt gjelder det i premium sjømatmarkeder. Japan er det største enkelt-markedet, men samtidig ser man en økende oppmerksomhet og interesse rundt de ulike Seriola-artene også i andre andre regioner. Det inkluderer Europa, USA og Sørøst-Asia. Det forventes et betydelig markedspotensial for Seriola Rivoliana de neste årene i takt med at markedene utvikles i samarbeid med distribusjonspartnere og andre aktrører.


Det finnes flere mindre tilbydere i markedet allerede, men ingen har produksjonskapasitetene som Nortuna kan vise til. Og flere av aktørene som er i markedet, produserer fisk i kostbare resirkuleringsanlegg på land. Det betyr at disse aktørene er avhengig av en relativt høy kilopris for å være konkurransedyktige.


Store forventninger til pris i et marked under utvikling

Det fremtidige prisbildet for Seriola med større volumer fisk tilgjengelig i markedet er selvsagt vanskelig å forutse. Da kan det være nyttig å ta utgangspunkt i prisutviklingen på oppdrettslaks gjennom de siste 10-15 årene.


Lakseprisen har variert betydelig fra tiden da laks var mindre utviklet som eksportprodukt til dagens modne marked. Den gangen var prisen på laks lavere grunnet et mer begrenset marked og mindre etterspørsel. Etter hvert som produksjonsteknologien forbedret seg og oppdrettsnæringen vokste, økte både produksjonsvolumet og kvaliteten på produktet. Sammen med målrettet arbeid mot stadig nye markeder, har det ført til en betydelig vekst i etterspørselen globalt. Og en laksepris som har mer enn fordoblet seg!Anser Seriola som nesten like spennende som Bluefin

Nortuna anser Seriola til å være en nesten like god forretningsmulighet som "the Holy Grail", Atlantic Bluefin Tuna (ABFT). Og strategien for inneværende år er å utnytte ledig klekkerikapasitet og videreutvikle pilotproduksjonen av Seriola-yngel i klekkeriet for utsett til sjø. I tillegg til yngelproduksjonen som pågår nå vil en benytte perioden fra september og ut året med mål om å produsere 200.000 yngel før årsskiftet.
Status Seriola Rivoliana medio mai 2024

Nortuna leverte lovende resultater gjennom høsten 2023, noe som skapte optimisme blant ansatte, ledelse og aksjonærer. Tidlig produserte vi ca 10 000 yngel i klekkeriet, som deretter ble satt ut i sjømerdene. Senere ble ytterligere 2 000 yngel supplert på samme måte. Det er disse fiskene som i dag utgjør selskapets biomasse i sjøanlegget.

 

Til tross for disse fremskrittene har det vært  utfordrende å produsere flere yngel i vinter. Målet om å ha 40 000 Seriola-yngel i sjøen innen nyttår ble forlenget til det vi antok var utgangen av gytesesongen i februar, men dette målet ble ikke nådd. Som følge av at vi ikke klarte å få tilfredsstillende overlevelse av Seriola-yngel gjennom vinteren, ble det besluttet å ta proaktive skritt for å forbedre vannkvaliteten i anlegget, og klekkeriet ble stengt ned for en grundig rengjøring og noen oppgraderinger (mer om dette kan leses i egen sak om status klekkeri).


Produksjon i klekkeriet er startet opp igjen. Og per 18. mai har vi to nye generasjoner med Seriola-yngel i produksjon. Det gledelige er at vi ikke har støtt på de samme utfordringene som i vinter, og dette tyder på at tiltakene vi gjorde under vedlikeholdsstansen var vellykkede.

Siste status fra klekkeriet er at det går fint med yngelen, og at de snart er over den mest kritiske fasen i produksjonsløpet. Denne utviklingen vil vi oppdatere løpende på fremover. Og lykkes vi med disse generasjonene allerede på denne siden av tunfisk-sesongen, vil det være en ny og betydelig milepæl av stor betydning for Nortuna og forretningscaset Seriola.

 

Og pr. 15. mai har vi oppnådd nye milepæler med den første generasjonen i sjø:

 

Fisken i R1-merden er flyttet fra 30 meters omkrets til nye merder med 40 meters omkrets med  dobbelt så stort volum. R2- og R3-merdene er slått sammen til «nye» R2 og er også flyttet over til ny 40-meters merd.

 

Vi har nå passert en estimert gjennomsnittsvekt på 1,5 kilo for R1, og fisken i«nye» R2 har en gjennomsnittsvekt på omtrent 1,2 kilo. De største enkeltfiskene i R1 har mest sannsynlig passert 2,5 kilo.

 


 

PS: Navnet Seriola Rivoliana er det latinske navnet på arten. Nortuna har inntil videre «døpt» vårt eget produkt for Esmoregal, som er det lokale navnet på denne populære arten på Cabo Verde. Det er et foreløpig navn som er oppe til vurdering, sammen med andre forslag. Målet er å finne et passende navn på produktet som  gir oss det beste utgangspunktet for å bygge merkevare i det internasjonale markedet.
61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page