top of page

Nortuna henter ny kapital

I hht. selskapets langtidsplaner vil Nortuna i en begrenset periode frem til et fullverdig prospekt er ferdig utarbeidet, hente inn ny kapital basert på en kurs på kr. 10,- pr. aksje. De første tegningene på denne kursen er allerede signert. Og det er forventet at man i denne sammenheng henter inn minimum 10 MNOK av det samlede kapitalbehovet for 2024 estimert til 35 MNOK.


Det er selskapet CFO, Josef Flatebø Schlezinger, som informerer om den pågående prosessen med kapitalinnhenting. 


- Vi har estimert et kapitalbehov på 35 MNOK for 2024, som vi planlegger å dekke gjennom to emisjoner. Den første emisjonen er allerede i gang, og vi opplever stor etterspørsel fra nye investorer. Vi har så langt allerede tegnet et betydelig beløp i forhold til å nå målsettingen på minimum 10 MNOK. Den andre emisjon vil komme når nytt prospekt er ferdig, estimert til en gang i februar.


Selskapets totale kapitalbehov frem til man forventer å være cash-positive i oktober/november 2025 er estimert til 51 MNOK. Kapitalbehovet fra 35 MNOK, som skal hentes inn i de to omtalte emisjonene, og opp til 51 MNOK (netto 16 MNOK) planlegger man for å hente gjennom fremmedkapital. Til dette ligger selvsagt at selskapets drift går etter de planer som er lagt.


Josef Flatebø Schlezinger understreker at selskapets aksjekurs er attraktiv i denne kapitalinnhentingen.


- Det endelige prospektet vil reflektere de milepælene som selskapet har oppnådd i den siste tiden, og som vil påvirke verdsettelsen. Det betyr at både nye og eksisterende aksjonærer har en unik mulighet til å kjøpe aksjer til en kurs på kr. 10,- fram til midten av januar. Når prospektet er klart, forventer vi at selskapet vil bli priset betydelig høyere. Dagens aksjekurs reflekterer ikke flere av de milepæler som selskapet allerede har oppnådd.


Hva med de som har konvertible lån med tilhørende opsjoner? Kan de gjøre en god handel nå?


- De kan selvsagt oppnå en bra teoretisk gevinst ved å konvertere opsjonene sine til aksjer. Kursen er i dag høyere enn den som gjelder for disse opsjonene. Og kursen blir antakelig enda en god del høyere når prospektet er ferdig. Men dette er bare teoretiske beregninger.

Vi har større forventninger til den fremtidige aksjekursen. Vår anbefaling er å bruke opsjonene og samtidig tenke langsiktig.


Og de som ikke har opsjoner, men som ønsker å styrke sin posisjon?


- Da kan man få kjøpt aksjer til kr. 10,- pr. aksje ved å ta kontakt. Jeg vil anbefale at man gjør det så snart man har bestemt seg. Vi har flere spennende prosesser på gang og vi opplever å være attraktive slik status er i dag.


Ekstraordinær generalforsamling på trappene

- Vi vil i løpet av kort tid kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. Det vil være to forhold til behandling, først for å konvertere allerede gitte konvertible lån og tilhørende opsjoner til aksjer etter kurs kr. 7,50. Deretter må det utstedes fullmakter til styret for å tegne nye aksjer til de emisjoner som er planlagt.


Oversikt over selskapets historiske prising:

Følgende priser er et snitt gjennom det aktuelle året og pre-money

  • 2017 – 30,5 millioner

  • 2018 – 52,3 millioner

  • 2020 – 70 millioner

  • 2021 – 177 millioner

  • 2023 – 73,8 millioner


Hva er Nortuna priset til i dag?

  • Selskapet har pt. 9.835.325 aksjer, dvs. pre-money 73.764.983

  • Gjeldskonverteringen på kr. 7,5 pr. aksje vil gi 2.781.917 aksjer(her kan det komme mindre justeringer grunnet renteberegningen på inngåtte konvertible lån)

  • Totalt vil selskapet etter konvertering ha: 12.617.242 aksjer.

  • NOK 10,- pr. aksje vi gi «pre-money» 126.172.420. Så lenge vi selger egne aksjer så vil det i teorien ikke ha noe effekt på eierskapet.

  • Videre så har selskapet opsjon i markedet til en verdi på kr. 10.587.129 à en kurs på NOK 7,50 som vil kunne gi 1.411.617 nye aksjer. Denne opsjonen løper frem til og med 31.12.2023

16 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page