top of page

Kapitalforhøyelse for å realisere videre vekstplaner!

Oppdatert: 18. mai

I tråd med Nortunas vedtatte langtidsplan har styret besluttet en kapitalforhøyelse for å finansiere selskapets operative og investeringsmessige behov frem til det er forventet å oppnå positiv kontantstrøm fra driften 4. kvartal i 2025. Kapitalen vil støtte driften av anlegget på Kapp Verde, samt gi rom for anbefalte oppgraderinger på klekkeri og sjø for både Esmoregal (Seriola Rivoliana) og Atlantic Bluefin Tuna (Bluefin).
Vi har gjennomført et intervju med Nortunas finansdirektør, Josef Flatebø Schlezinger, hvor han forklarer at selskapets plan er å innhente den nødvendige kapitalen i to omganger.

 

"Fra nå og frem til 30. september 2024 er målet å innhente NOK 20 millioner, hvorav de første 10 millionene før sommeren. Dette vil vi gjøre som en rettet emisjon uten fortrinnsrett for aksjonærene. Imidlertid vil alle som i dag er aksjonærer få anledning til å delta. Aksjene er priset til NOK 15,- per stykk, og vi er allerede godt i gang med å kontakte aksjonærer," forklarer Schlezinger.

 

Kapitalen fra den første emisjonen vil sikre selskapets drift ut 2024 (20 MNOK).

 

"Når vi har fullført denne første emisjonen, vil vi forberede ytterligere emisjon sannsynligvis NOK 40 millioner som vil dekke drift og investeringer frem til selskapet forventes å oppnå positiv kontantstrøm" tilføyer han. 

Er kapitalforhøyelsen en del av de langsiktige planene, eller er det et ekstraordinært kapitalbehov som krever denne runden?

 

"Denne kapitalforhøyelsen er en del av den langsiktige planen som ble fastlagt høsten 2023 etter at vi opplevde utfordringer med å få tunfisk i sjøen forrige sesong. Vi besluttet også den gang å starte kommersiell oppdrett av Esmoregal. Vi er noe forsinket, men vi ville uavhengig av det ha behov for ytterligere kapital.

 

Hva skal kapitalen som hentes inn brukes til?

"Kapitalen skal finansiere både drift og nødvendige investeringer, og således støtte driften av vårt anlegg på Kapp Verde. Det inkluderer også planlagte oppgraderinger i infrastrukturen for de artene vi driver oppdrett av."

 

Hva kan du si om selskapets prising pre-money?

"Med aksjekurs på NOK 15,- er selskapet priset til NOK170 millioner pre-money"

 

Så gir Schlezinger et historisk perspektiv.

"Dette beløpet korresponderer med verdsettelsen av selskapet i 2021. Siden den tid har det vært foretatt betydelige investeringer i våre fasiliteter. Videre har engasjementet med Bluefin samt introduksjonen av en ny art, hver især representert en betydelig forretningsmulighet. Vi oppnår i løpet av noen måneder en kritisk milepæl med markedsklar fisk i våre havmerder. At vi har utvidet vår virksomhet til også oppdrett av Esmoregal innebærer at risikoen forbundet med prosjektet og selskapet er betydelig redusert sammenlignet med tilstanden i 2021." 

Hva tenker man om prising av den andre runden når man skal hente inn de siste 40MNOK?

"Vi forventer god progresjon i Nortunas utvikling gjennom våren og sommeren, og mot høsten. Hvis vi lykkes med å få ut flere Esmoregal i sjøen før tunfisksesongen, vil det bidra til en positiv utvikling i prissettingen av selskapet. Suksess med tunfisksesongen vil også være gledelig for aksjekursen og er kanskje den største driveren av selskapets verdi fremover. Skulle vi lykkes med å sette ut flere Esmoregal i sjøen etter Bluefin-sesongen, kan prissettingen bli meget gunstig. Og selv om vi 'kun' lykkes med en eller to av disse faktorene, forventer jeg en positiv utvikling i aksjekursen," sier en optimistisk Schlezinger.


En liten påminnelse synes selskapets CFO det er viktig å ta med:

 

"Det er essensielt at vi minnes tidligere erfaringer og unngår å bli historieløse. Vi arbeider med biologi, og mulighetene for tilbakeslag er alltid til stede. Likevel fremstår fremtidsutsiktene som utvilsomt positive."

 

Hvordan har selskapet planlagt å hente inn kapitalen til den første emisjonsrunden?

"Arbeidet er allerede i gang. Styret har etablert en dedikert gruppe som aktivt bruker sine nettverk. I tillegg vil denne gruppen kontakte utvalgte aksjonærer for å motivere dem til å identifisere potensielle investorer i sine egne nettverk. Vi har også registrert en økende interesse for selskapet fra nye investorer som har blitt oppmerksomme på vårt prosjekt via vår nettside eller gjennom eksisterende aksjonærer. Vi håper selvsagt at aksjonærene benytter denne muligheten til å opprettholde sine posisjoner, mens andre har signalisert en intensjon om å styrke sin posisjon, noe vi finner svært gledelig."

 


Hva er den akkumulerte kapitalen selskapet har hentet inn i alle emisjoner så langt?

"Jeg har ikke den fullstendige historiske oversikten for hånden, men vi har rundet godt over 100 millioner NOK, som viser at det er mange som har tro på det vi holder på med. Hittil i 2024 har vi hentet inn omtrent 10 millioner NOK."

 

Hvordan vil kapitalinnhentingen foregå rent praktisk?

"I den forrige emisjonen hadde selskapet selv noen aksjer for salg, i tillegg ble det utstedt konvertible lån. Det har vært en utfordrende prosess å innhente VPS-kontonumre og signaturer fra nye aksjeeiere, og vi forventer også forlenget behandlingstid i Brønnøysundregistrene. Noe som har medført at vi ikke tidligere har klart å overholde de interne tidsfristene. Med lærdom fra disse erfaringer, planlegger vi å tilnærme oss denne prosessen på en annen måte i den kommende runden. Detaljer om dette vil bli kommunisert ved åpningen av emisjonen."

 

Hvordan vil emisjonen påvirke eierstrukturen i Nortuna, og gis eksisterende aksjonærer noen fortrinnsrett?

"Alle som ikke tegner seg vil oppleve en viss utvanning av sin eierandel. Selskapet er priset til omtrent 170 millioner NOK (pre-money*), og med 20 millioner NOK i ny aksjekapital betyr dette en reduksjon i eierandel på omtrent 12% for de som ikke deltar."


Schlezinger legger til:


"Vi håper at flest mulig av dagens aksjonærer benytter seg av denne muligheten. Det er imidlertid viktig å ikke investere midler man ikke har råd til å tape. Selv om vi alle har stor tro på at vi skal lykkes med Nortuna, er det viktig å huske på risikoaspektet i alle investeringer."

 

Når det gjelder fortrinnsrett og beskyttelse av eksisterende aksjonærers interesser i denne emisjonen, gir Josef Schlezinger følgende råd:

"Vår hovedprioritet er å tilby eksisterende aksjonærer oppdatert og relevant informasjon, slik at de er best mulig rustet til å ta informerte beslutninger. Dette gjelder både selskapets generelle utvikling og spesifikt informasjon relatert til emisjonene. Dersom det er behov for ytterligere informasjon utover det som deles på våre nettsider, oppfordrer vi interesserte til å ta direkte kontakt."

 

Avslutningsvis ønsker vi å få belyst prosessen rundt en eventuell fremtidig statsgaranti som insentiv for å sikre Nortuna tilgang til fremmedkapital.

 

"Vi opprettholder en god dialog med Verdensbanken og har hatt møter og besøk så sent som i slutten av april. Vi har også påbegynt arbeidet med å utarbeide planverk relatert til videre utvidelse av Nortunas virksomhet. Dette arbeidet støttes av de insentiver som er gitt fra både bank og myndighetene på Kapp Verde" avslutter Josef Flatebø Schlezinger. 

Merk(*):Betegnelsen "pre-money" i emisjoner refererer til verdsettelsen av et selskap umiddelbart før en ny kapitalinnsprøytning eller emisjon. Dette tallet angir hva investorer vurderer selskapets verdi til å være før de tilfører ny kapital. Pre-money verdsettelsen er viktig fordi den bestemmer hvor mange aksjer en investor får i bytte mot sin investering, og påvirker dermed eierandelen de vil ha i selskapet etter emisjonen.

 

For eksempel, hvis en investor skal investere 20 millioner kroner i et selskap verdsatt til 170 millioner kroner på pre-money basis, vil selskapets post-money verdsettelse være 190 millioner kroner (pre-money verdsettelse pluss investeringsbeløpet). Investor's andel vil således beregnes basert på pre-money verdsettelsen.249 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page