top of page

2024: - 15 000 Atlantic bluefin tuna til sjø er målet!

Det har vært mye omtale rundt Seriola Rivoliana denne høsten. Man kan få inntrykk av at denne arten, som opprinnelig kun ble testet som mulig “leverandør” av plommesekklarver (YSL) som fór til Atlantic bluefin tuna (ABFT) i tidligfase, nå er Nortuna’s hovedfokus, og at Bluefin er nedprioritert. Derfor er det naturlig å spørre Jan Magne Gilje om den videre strategien. Har det skjedd noen endringer i selskapets strategi i høst?


Atlantic bluefin tuna: Sånn håper Jan Magne det skal se ut i Nortunas merder om ikke altfor lenge!


- På ingen måte. Men vi forstår at vi i vår iver etter å dele de oppløftende resultatene med Seriola i høst kan ha etterlatt det inntrykket. Atlantic bluefin tuna er helt klart vårt fremtidige hovedsatsing slik det også har vært til nå.


Jan Magne etterlater ingen tvil. Det er oppdrett av “the Holy Grail”, Atlantic bluefin tuna eller makrellstørje om man vil, som er selskapets hovedmål.


- Vi har samtidig sett at Seriola’en har et potensial til å bli en veldig god forretningsmulighet i seg selv. Og sånn sett gir arten selskapet to ben å stå på fremover. Seriola styrker dermed mulighetene for fremtidig suksess betydelig, forklarer han.

- Utgangspunktet for å sette villfangede Seriola i stamfiskkarene våre på klekkeriet var at den skulle gyte der, og dermed gi oss tilgang på tiltrekkelige mengder plommesekklarver, som er en viktig del av fôret vi trenger i tidligfase for tunfiskenyngelen vår. Gjennom en større satsing også på kommersielt oppdrett av Seriola for salg, gir vi Nortuna en helt ny og ikke minst svært attraktivt forretningsmulighet - samtidig som vi styrker muligheten for å lykkes med ABFT. Jan Magne Gilje

- Riktignok vil ikke den Seriola-yngelen vi driver oppdrett av i høst/vinter øke tilgangen på plommesekklarver allerede den kommende sommeren. Seriola legger egg først når den blir kjønnsmoden, det vil si når den er rundt 5-6 kilo. Og det skjer først engang utpå høsten i år; antageligvis godt etter at årets tunfisk-sesong er over (medio september).


- Men vi har i dag ca 40 kjønnsmodne stamfisk i klekkeriet som skal sikre tilgangen kommende sesong. Disse ble fanget og satt i stamfiskkarene våre på klekkeriet tidlig i år, og det er egg fra disse som fremdeles brukes til å produsere Seriola-yngel for utsett til sjø. For å ytterligere styrke tilgjengeligheten på plommesekklarver, må vi derfor fange flere lokale Seriola’er, som er eller vil bli kjønnsmodne innen juni når tunfisk-sesongen starter opp igjen. Vi har allerede økt antallet slike Seriola “stamfisker” i det siste. På klekkeriet er to av de tre utendørs tankene i bruk til dette. Og i disse dager har vi engasjert lokale fiskere som skal fange nye fine eksemplarer til den siste tanken.


Fremover planlegges det for en betydelig større stamfiskbeholdning, primært for øke mulighetene for å lykkes med tunfisk til sommeren .


- Det er riktig. Vi planlegger for Seriola stamfisk også i egne merder på sjøanlegget. Dette skal være klart i god tid før årets tunfisksesong. Basert på erfaringene fra de siste to sommerene, vurderer vi dette som nødvendige tiltak for å ta ned risikoen ytterligere.


-Og på den måten forsøke å trygge tilgjengeligheten av de viktige plommesekklarvene når vi trenger det som fôr til tunfiskyngelen vår.


For nettopp utilstrekkelig produksjon av nødvendige mengder plommesekklarver til rett tidspunkt har vært hovedårsaken til at man ikke lyktes med Bluefin både sommeren 2022 og sommeren 2023.


Strategien for suksess i 2024:

Atlantic bluefin tuna:


- Vi skal fortsette den kommersielle piloten gjennom produksjon av bluefin-yngel i klekkeriet for utsett til sjø. Sesongen starter medio juni, og varer til rundt midten av september. Målet er å produsere rundt 15 000 yngel i denne perioden, forklarer Jan Magne Gilje.

  1. Det viktigste endringen vi må lykkes med er å sikre tilgang til tilstrekkelig mengde med Seriola-egg (plommesekklarver) når vi trenger dem fra tidlig i juli. Stamfisken av kjønnsmoden Seriola er helt sentral i denne sammenheng. Og tiltakene beskrevet ovenfor anses som en ytterligere forbedring foran sesongen 2024.

  2. Stamfisken av kjønnsmoden Seriola hentes inn til tanker på klekkeriet og i merder i sjøanlegget betydelig tidligere enn i 2023. Dagens beholdning av stamfisk har allerede akklimatisert seg i tankene på klekkeriet, og gyter fremdeles nesten daglig. Vi forventer at dette gir større forutsigbarhet i tilgangen til plommesekklarver.


Andre forhold som skal utvikles foran årets sesong er:


  1. Videreutvikle logistikken ytterligere for å sikre trygg transport av egg og andre viktige leveranser

  2. Forsterke anlegget for sjøvannsinntak til klekkeriet for å ytterligere redusere risiko for driftsforstyrrelser

  3. Noen oppgraderinger på klekkeriet for å bedre kontroll med viktige miljøparametre


Årets satsing på disse utvalgte driftsområdene begrunnes med et ønske om å realisere det prioriterte forbedringspotensialet som vi klarer innenfor rammene som budsjettet for 2024 tillater. Selskapet har selvsagt også som målsetning å gjenskape de oppløftende delresultatene vi oppnådde på et antall viktige områder i 2022 og 2023.


Atlantic bluefin tuna i merder


Strategi for suksess 2024:

Seriola Rivoliana


Selskapet ser i tillegg et betydelig økonomisk potensial i utvikling av oppdrett for salg av denne svært interessante og godt betalte arten. En spennende art som vi anser som en nesten like god forretningsmulighet som “the Holy Grail”, Atlantic Bluetune Tuna (ABFT).

Strategien for 2024 er derfor å utnytte ledig klekkerikapasitet og videreutvikle pilotproduksjonen av Seriola-yngel i klekkeriet for utsett til sjø.  Dette vil skje i perioden fra slutten av september og ut året. Målet er å produsere 200.000 yngel i 2024.


  • Årets sesong har vist at stamfiskene vi har av Seriola også vil sikre oss tilgang til egg til yngelproduksjon av Seriola.

  • Gjøre noen mindre oppgraderinger på klekkeriet for å optimalisere produksjonen av Seriola-yngel.

  • Utvide sjøanlegget med flere merder for å ta høyde for Seriola-produksjon på sjø.

  • Anskaffe annet nødvendig utstyr for å sikre en effektiv røkting(*) av fisken i sjøanlegget.


(*) Røkting av fisken i sjøanlegget refererer til de rutinemessige aktivitetene og prosedyrene som utføres for å ivareta helsen og velferden til fisken i oppdrettsanlegg. Dette inkluderer fóring, oppfølging og kontroll av fiskens leveforhold.

7 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page